Det dagliga stödet – hur skapar vi en fungerande tillvaro

Känsla av sammanhang – KASAM

Vi strävar efter kontroll i vår vardag och efter att kunna förutse konsekvenserna av våra val. Vårt behov av inre trygghet tillfredsställs dels genom att omgivningen är tydlig, dels genom den egna förmågan att skapa tydligheten i vårt huvud genom våra tankar. Vår förmåga att tolka och förstå andra människors reaktioner hjälper oss att skapa tydlighet och förstå hur vi ska handla. Tillvaron blir mer begriplig hanterbar och meningsfull– vilket ger oss en känsla av sammanhang – KASAM.

Människor med ökad sårbarhet kan ha brister i förmågan att avläsa och tolka signaler från både människor och den fysiska omgivningen. Det som skapar tydlighet för de flesta andra, räcker inte. Många har behov av en större tydlighet för att det som händer runt omkring dem ska bli begripligt.

Mening i livet

Det är inte ovanligt ett de vi möter i vårt arbete att ha svårt för förändringar, prova nytt eller att hitta motivation för något som känns tråkigt, svårt eller för dem meningslöst. Vissa kan också ha svårt att hålla uppmärksamheten eller veta vilken information är viktig. När vi använder intressen i vårt arbete kommer vi längre i individens målsättningar. Det kan exempelvis vara enklare att städa när vi lyssnar på favoritmusik. . Att skapa mening i livet är en central del i vårt arbete.

Styrkor – Intressen – Behov

Med Salutogent förhållningsätt fokuserar vi på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Det betyder att vi i ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår från hälsans ursprung. Vi vill skapa förutsättningar för att klienterna/eleverna/brukarna har en känsla av hanterbarhet, självständighet och meningsfullhet i livet. Det gör vi genom att motivera till egna val. Genom individens styrkor, intressen och behov fokuserar vi på det positiva och därmed hälsofrämjande i individen. Med rätt omsorg och förhållningssätt har alla människor möjligheten att leva det goda livet

Stressreduktion & Välmående

Ett av våra viktigaste uppdrag vi har när vi möter människor med en ökad sårbarhet är att skapa välmående hos dem vi finns till för. För att lyckas med detta kan vi inte bara individuellt fokus. Vi måste skapa en positivt miljö i våra verksamheter – att ha fokus på det som fungerar istället för utmaningar och svårigheter. Välmående ska ses som multidimensionell – Välmående är mer än att må väl – där många dimensioner spelar roll.

Eftersom människor med ökade sårbarheter har en ökad stresskänslighet är detta något vi aktivt måste arbeta med.  Stress är centralt för välbefinnande och vårt arbete och uppdrag blir därför att identifiera olika Stresshanteringstekniker- Stressmanagment för individerna i våra verksamheter.  Känslan av kontroll är viktig i stresshanteringen – vilken påverkar vår hälsa och är en viktig faktor i ett gott liv.  Att ge människor val och en känsla av kontroll påverkar välmåendet. Vi ska därför ha fokus på vad vi kan förändra snarare än vad vi inte kan förändra.

Tydliggörande pedagogik  – som utgår från individens behov och möjliggör att ta tillvara på individers styrkor, intressen & behov.

För oss människor innebär tydlighet att leva i ett sammanhang där kaos inte råder. Att leva i begriplighet skapar en grund för att kunna vara en meningsfullt handlande person i olika situationer. Att arbeta med tydlighet är till hjälp för alla människor oavsett sårbarhet, svårighet eller diagnos. Behovet av tydlighet kan skilja sig från dag till dag eller timme till timme. Alla människor har behov av tydlighet men behoven kan tillfredsställas på olika sätt.